10. Aban

Apãm vanguhînãm mazdaδâtanãm areduyå âpô anâhitayå ašaonyå vîspanãmca apãm mazdaδâtanãm vîspanãmca urvaranãm mazdaδâtanãm.

 

To the good Waters, made by Mazda; to the holy river Ardvi Anahita; to all the waters made by Mazda; to all the plants made by Mazda.