Please find information on Mithra and ECMS in various languages here:​
* Mitrás Митра е един от древните индоевропейски богове, и въпреки, че той не може да бъде определен съвсем като божество, неговият култ се разпростира отвъд изтока и запада на индо-европейския свят. Вероятно корените на култа на Митра датират от времето на Андроновската култура, когато той вероятно е бил известен като * Mitrás. Той е бог на договори, споразумения, пактове, съюзи и следователно приятелство. Той е бил защитник на обществения ред, земно отражение на Космическия Ред. Протоиндо-иранската експанзия разширява култа на Митра към нови индо-ирански територии. Най-старото писмено споменаване на Митра идва от средата на 2-ро хилядолетие пр. хр. от царството на Митани, управлявано от войни-аристократи и тясно свързано с ведическите арийци. Тук Митра се появява заедно с други ведически божества – Варуна, Индра и Насатя. От древни времена Митра се свързва с изгрева на слънцето и все още се призовава в индуска Индия. Тази връзка на Митра с изгрева на слънцето може да бъде намерена и в иранската Авеста. Ведически Митра По време на ведическия период Митра е много тясно свързан с бога Варуна. Тяхната връзка в рамките на така наречената първа функция на индоевропейската космо-социална система е проучена от Жорж Дюмезил. Докато през късния ведически период Митра е бил много силно свързан със Слънцето и слънчевите атрибути, в пост-ведическия период неговата социална функция надделява и неговото име вече може да се намери на индийски езици като “приятел”. Както бе споменато по-горе, неговата космическа роля не е напълно изчезнала и въпреки, че ведическите божества са в индуска Индия по-скоро на заден план, Митра все още се почита в контекста на утринното слънце и се идентифицира с него. Aвестански Митра Безспорно, сред иранците култът Митра е много силен и е възможно, както и във ведическа Индия, той да бъде тясно свързан с култа към “мъдрия Ахура” – пра-индо-ирански * Asura Medha, който някои изследователи определят като пра-индо-ирански предшественик на ведическата варуна, сред чиито определения намираме „медхира” и на авестанския Aхура Mазда. Въпреки това, зороастрийската реформа в иранската религия не се е променила много по отношение на позицията на Митра. В религията на Ахеменидите намираме Митра за най-важния бог, заедно с Ахура Мазда и богинята Анахита. Има свидетелства за присъствието на култа на Митра сред офицерите на армията на Ахеменидите. Характерно за иранския култ на Митра е, че връзката със Слънцето и слънчевите атрибути става все по-важна, което води до факта, че на иранските езици името на Митра се свързва със Слънцето. И все пак, в рамките на зороастрийската религия, не е имало пълна идентификация на Митра със Слънцето (yazata Chorshed). Култът на Митра в древния свят Според някои изследователи е много вероятно освен “официалната” зороастрийска форма на култа към Митра, да съществуват и други, различни и разнородни такива преди зороастрийството. Тези (от гледна точка на зороастрийската ортодоксия) хетеродокс-култове най-вероятно са били активни предимно в периферията на зороастрийския свят, на запад в Мала Азия и на изток в региона на Бактрия и други централноазиатски региони, където персийски, индийски, турски, китайски и сибирски влияния са се срещали взаимно. В централноазиатския регион култа към Митра се свързва с манихейството и будизма на Махаяна. Отражението на Митра на Махаяна е Бодхисатва Майтрея и в този смисъл култа към Митра се е разпространил в Япония (Мироку). В района на Мала Азия откриваме по време на културата на Митра от времето на Александър в царството на Комагена, Понт и други региони. Един от тези райони е бил Киликия. Характерна черта на местните култове е хелено-персийският синтез. Според римски източници, римляните се запознали с култа към Митра благодарение на киликийските пирати, които Рим победил през 60-те години на 1-ви век преди Христа. Ромски култ Митра През следващите сто години се формира уникална западна форма на римския култ към Митра. Мистерията Митра се превръща в неразделна част от римския духовен свят и дава просвещение на всички хора, които са били достойни, независимо от техния социално-икономически статус. Центровете на културата на римския Митра не са били храмове, а митрая-подземни пространства, наподобяващи Първичната пещера, споменати от Порфириос в пещерата на нимфите. Култът към Митра е бил най-силен в римските легиони. Възходът на християнството е оказало влияние върху римския митраизъм, както и върху други култове, а през IV век в Римската империя започват да се губят следите на митраизма. Митра през вековете На изток култът към Митра претърпява голям удар заради падането на Сасанидската империя. И все пак култът на Митра е повлиял върху хетеродоксалните духовни течения на ислямския период (алавите, язидите и т.н.) и като цяло върху така наречените яздански религии, където може да бъде намерен в повече или по-малко скрити форми. В планинските райони на Кюрдистан култът към Митра дори оцелява чрез откритата форма на Михрясна. И до ден днешен Митра, разбира се се почита в Иран и Индия. Като Майтрея (Мироку) той присъства в будизма на Махаяна. В Индия, той се почита не само от брахманите, които се занимават с поддържането на ведическия култ, но и навсякъде в сутрешните молитви или тържества като Митроцавам. ECMS Европейският център за митраистични изследвания е създаден, за да подкрепя изучаването на Бог Митра в различните му прояви и да допринася за разширяване на познанията за Бога Митра и неговите култове. Както в древните времена, тадка и днес Митра – богът на завета, истината и редът, но и на приятелството и слънчевата светлина, е вдъхновение за честен и истински праведен живот.

*Mitrás

Mithra je jeden z prastarých indoevropských bohů a ačkoliv nepatří mezi božstva, která lze rekonstruovat pro společné proto-Indoevropské období, jeho kult se v různých časových obdobích klenul od východu indoevropského světa až na jeho západ a také i mimo jeho okruh.

Je pravděpodobné, že kořeny Mithrova kultu sahají do období andronovské kultury, kdy byl nejspíš známý jako *Mitrás. Byl bohem společenské smlouvy, dohod, paktů, aliancí a tedy i přátelství. Byl to ochránce společenského Řádu, který byl pozemským odrazem Řádu kosmického.

Proto-indoíránská expanze rozšířila Mithrův kult do nových indoíránských vlastí. Nejstarší písemná zmínka o Mithrovi pochází z poloviny 2. tisíciletí př.n.l. z království Mitanni, kterému vládla vrstva válečné aristokracie blízce příbuzná s védskými Árji. Zde se Mitra objevuje společně s dalšími védskými božstvy – s Varunou, Indrou a blíženci Násatji.

Již od nejstarších dob byl Mitra asociován s východem Slunce a v hinduistické Indii je dodnes při východu Slunce invokován. Toto spojení Mithry s východem Slunce lze najít i v íránské Avestě.

Védský Mitra

Během védského období byl Mitra velmi úzce spojovaný s bohem Varunou. Jejich vztahu v rámci tzv. První funkce indoevropského kosmo-sociálního systému se věnoval Georges Dumézil.

Zatímco v pozdním védském období byl Mitra velmi silně asociován se Sluncem a solárními atributy (což je vývoj analogický íránskému, viz níže), v postvédském období nabyla převahy jeho společenská funkce a jeho jméno lze dnes najít v indických jazycích ve významu „přítel“. Jak jsme již zmínili výše, jeho kosmická funkce se zcela nevytratila a ačkoliv védská božstva jsou v hinduistické Indii spíše v pozadí, je Mitra dodnes uctíván v souvislosti s ranním Sluncem a bývá se Sluncem ztotožňován.

Avestský Mithra

Mezi Íránci byl kult Mithrův nepochybně velmi silný a je možné, že podobně jako ve védské Indii byl úzce spojen s kultem „moudrého Ahury“ (proto-indoíránský *Asura Medha, kterého někteří badatelé postulují jako proto-indoíránský předobraz védského Varuny (jemuž byl vlastní epitet medhira) a avestského Ahury Mazdy). Tak či onak Zoroastrova reforma íránského náboženství postavením Mithry nikterak výrazně neotřásla. V achajmenovském náboženství nacházíme Mithru coby nejvýznamnějšího boha, vedle Ahury Mazdy a bohyně Anáhity. Nálezy dedikací z Persepole dosvědčují přítomnost Mithrova kultu mezi důstojníky ac hajmenov ské armády.

Pro íránský kult Mithrův je typické, že spojení se Sluncem a solárními atributy nabývalo na důležitosti, což vedlo k tomu, že v íránských jazycích se jméno Mithry stalo slovem označujícím Slunce. Přesto v rámci zoroastrijského náboženství nedošlo k úplné identifikaci Mithry a Slunce (yazata Choršéd).

Mithrův kult ve starověkém světě

Podle některých badatelů je vysoce pravděpodobné, že vedle „oficiální“ zoroastrijské podoby Mithrova kultu existovaly různé heterodoxní podoby, které uchovávaly jeho původní předzoroastrijské formy.

Tyto (z hlediska zoroastrijské ortodoxie) heterodoxní kulty byly nejspíše aktivní především na periferii zoroastrijského světa, tedy na západě v oblasti Malé Asie a na východě v oblasti Baktrie a dalších středoasijských krajů, kde se setkávaly vlivy perské, indické, turánské, čínské i sibiřské.

V oblasti Střední Asie se kult Mithrův propojoval s manicheismem a s mahájánovým buddhismem. Mahájánovou reflexí Mithry je bódhisattva Maitréja a v tomto smyslu se kult Mithrův rozšířil až do Japonska (Miroku).

V oblasti Malé Asie nacházíme v době poalexandrovské Mithrův kult v království Komagéné, Pontus a v dalších krajích. Jedním z těchto krajů byla i Kilíkie. Typickým znakem místních kultů byla heleno-perská syntéza. Podle římských zdrojů se Římané s kultem Mithry seznámili od kilíkijských pirátů, které Řím porazil v 60. letech 1. století př.n.l.

Římský Mithras

Během příštích sta let se zformovala unikátně okcidentální podoba římského Mithrova kultu. Mithrova mystéria se stala integrální součástí římského duchovního světa a poskytovala iniciaci všem mužům, kteří toho byli hodni, ať již pocházeli z jakéhokoliv socio-ekonomického postavení. Středisky římského Mithrova kultu nebyly chrámy, ale mithraea, podzemní prostory připomínající primordiální Jeskyni, o které píše Porfyrios v Jeskyni nymf.

Nejsilnější byl Mithrův kult v římských legiích. Vzestup křesťanství měl na mithraismus podobný vliv jako na další kulty a během 4. století n.l. se stopy mithraismu v Římské říši ztrácí.

Mithra v průběhu dalších věků

Na východě přichází rána v podobě pádu Sásánovské říše. Přesto měl Mithrův kult vliv na heterodoxní duchovní proudy islámského období (alávité, jazídi ad.) a obecně na tzv. yazdanovská náboženství, kde jej lze najít ve více či méně skryté podobě. V horských krajích Kurdistánu kult Mithrův dokonce přetrval v otevřené podobě Mihryasny.

Mithra je dodnes také samozřejmě uctíván coby yazata v ortodoxním Zoroastrismu v Íránu i mezi Pársy v Indii. Coby Maitréja (Miroku) je přítomen v mahájánovém buddhismu. V Indii je uctíván nejen bráhmany, kteří se věnují udržování védského kultu, ale i všelidově v rámci ranních modliteb či slavností jako Mitrotsavam.

ECMS

Evropské centrum pro mithraistická studia bylo založeno, aby podporovalo studium boha Mithry v jeho různých manifestacích a přispívalo rozšíření poznatků o bohu Mithrovi a jeho kultech. Podobně jako v pradávných časech zůstává Mithras, bůh úmluvy, pravdy a řádu, ale také přátelství a slunečního Světla, inspirací pro čestné a pravdivé žití.

* Mitrás

Mithra is one of the ancient Indo-European gods, and although he is not a deity that can be reconstructed for a common proto-Indo-European period, his cult spanned various times from the east of the Indo-European world to its west and beyond.

It is likely that the roots of Mithra’s cult go back to the times of Andronovo culture, when he was probably known as *Mitrás. He was a god of social contract, agreements, pacts, alliances, and thus friendship. He was the protector of the social order, which was an earthly reflection of the Cosmic Order.

The proto-Indo-Iranian expansion extended Mithra’s cult to the new Indo-Iranian homelands. The oldest written mention of Mithra comes from the middle of the 2nd millennium BC from the kingdom of Mitanni, which was ruled by a warrior aristocracy closely related to the Vedic Aryans. Here, Mitra appears along with other Vedic deities – Varuna, Indra, and Nasatyas.

Since ancient times, Mitra has been associated with the sunrise and is still invoked in the Hindu India at the time of the rising of the Sun. This connection of Mithra with the sunrise can also be found in the Iranian Avesta.

 
Vedic Mitra

During the Vedic period, Mitra was very closely associated with the god Varuna. Their relationship within the so-called First Function of the Indo-European Cosmo-Social System was studied by Georges Dumézil.

While in the late Vedic period, Mitra was very strongly associated with the Sun and solar attributes (a development analogous to Iranian, see below), in the post-Vedic period his social function prevailed and his name can now be found in Indian languages ​​as “friend”. As mentioned above, his cosmic function has not completely disappeared, and although Vedic deities are in Hindu India rather in the background, Mitra is still worshiped in the context of the morning sun and is identified with the sun.

Avestan Mithra

Undoubtedly, among the Iranians, the cult of Mithra was very strong and it is possible that, like in Vedic India, he was closely associated with the cult of the “wise Ahura” (proto-Indo-Iranian *Asura Medha, which some researchers postulate as proto-Indo-Iranian predecessor of the Vedic Varuna (among whose epithets we find “medhira”) and of the Avestan Ahura Mazda). However, Zoroastrian reform of the Iranian religion did not change much regarding Mithra’s position. In the Achaemenid religion, we find Mithra as the most important god, together with Ahura Mazda and the goddess Anahita. Dedication finds from Persepolis testify to the presence of Mithra’s cult among the officers of the Achaemenid army.

It is typical for the Iranian cult of Mithra that the connection with the Sun and solar attributes became increasingly important, leading to the fact that in the Iranian languages ​​the name of Mithra became the word for the Sun. Yet, within the Zoroastrian religion, there was no complete identification of the Mithra and the Sun (yazata Chorshed).

 
Mithra’s cult in the ancient world

According to some researchers, it is highly probable that, in addition to the “official” Zoroastrian form of Mithra’s cult, there were various heterodox forms that kept its original pre-zoroastrian forms.

These (from the point of view of Zoroastrian orthodoxy) heterodox cults were most likely active mainly in the periphery of the Zoroastrian world, in the West in Asia Minor and in the East in the Baktria region and other Central Asian regions where Persian, Indian, Turanian, Chinese and Siberian influences met.

In the Central Asian region, the cult of Mithra was associated with Manichaeism and Mahayana Buddhism. Mahayana’s reflection of Mithra is Bodhisattva Maitreya, and in this sense the cult of Mithra has spread to Japan (Miroku).

In the region of Asia Minor we find during the post-Alexander era Mithra’s cult in the kingdom of Commagene, Pontus and other regions. One of these regions was Cilicia. A typical feature of local cults was the Heleno-Persian synthesis. According to Roman sources, the Romans became acquainted with the cult of Mithra thanks to the Cilician pirates, which Rome defeated in the 60s of the 1st century BC.

 

Roman Mithras

During the next hundred years, the uniquely occidental form of the Roman cult of Mithras was formed. Mysteria Mithrae became an integral part of the Roman spiritual world and provided initiation to all men who were worthy, regardless of their socio-economic status. The centers of Roman Mithra’s cult were not temples, but mithraea, underground spaces resembling the Primordial Cave, mentioned by Porfyrios in the Cave of the Nymphs.

The cult of Mithras was strongest in the Roman legions. The rise of Christianity had a similar effect on Roman Mithraism as on other cults and during the 4th century AD traces of Mithraism are lost in the Roman Empire.

 
Mithra over the ages

In the East, the cult of Mithra suffered a great blow in the form of the fall of the Sassanian Empire. Yet Mithra’s cult had an impact on the heterodox spiritual currents of the Islamic period (alavites, yazidis etc.) and generally on the so-called Yazdan religions, where it can be found in more or less hidden forms. In the mountainous regions of Kurdistan, the cult of Mithra even survived in the open form of Mihryasna.

To this day, Mithra is also, of course, venerated as a Yazata in orthodox Zoroastrism in Iran and among Parsies in India. As Maitreya (Miroku) he is present in Mahayana Buddhism. In India, he is worshiped not only by the brāhmaṇas who are engaged in maintaining the Vedic cult, but also everywhere in the morning prayers or celebrations like Mitrotsavam.

 
ECMS

The European Center for Mithraistic Studies was founded to support the study of God Mithra in his various manifestations and to contribute to extending the knowledge of God Mithra and his cults. As in ancient times, Mithras, the god of covenant, truth and order, but also of friendship and sunlight, is the inspiration for honest and true living.

*Mitrás

Mitra jest jednym ze starożytnych indoeuropejskich bogów i chociaż nie jest bóstwem, które można zrekonstruować dla wspólnego okresu pra-indoeuropejskiego, jego kult rozciągał się na różne epoki, a geograficznie – od wschodu świata indoeuropejskiego po jego zachodnie kresy.

Prawdopodobnie korzenie kultu Mitry sięgają czasów kultury Andronika, kiedy najpewniej był znany jako * Mitras. Był bogiem umowy społecznej, porozumień, paktów, sojuszy, a tym samym przyjaźni. Był obrońcą porządku społecznego, który był ziemskim odbiciem kosmicznego porządku.

Ekspansja proto-indyjsko-irańska rozszerzyła kult Mitry na nowe indyjsko-irańskie ojczyzny. Najstarsza pisemna wzmianka o Mitrze pochodzi z połowy II tysiąclecia pne. z królestwa Mitanni, które było rządzone przez warstwę arystokracji wojennej blisko związanej z wedyjskim Baranem. Tutaj Mitra pojawia się wraz z innymi wedyjskimi bóstwami – Waruną, Indrą i Nasatji.

Od czasów starożytnych Mitra kojarzy się ze wschodem słońca i wciąż jest wzywany w hinduskich Indiach o wschodzie słońca. To połączenie Mitry ze wschodem słońca można również znaleźć w irańskiej Aweście.

Wedyjski Mitra

W okresie wedyjskim Mitra był bardzo blisko związany z bogiem Waruną. Ich związkiem w ramach tak zwanej Pierwszej Funkcji Indoeuropejskiego Systemu Kosmo-Społecznego zajmował się Georges Dumézil.

Podczas gdy w późnym okresie wedyjskim Mitra był bardzo silnie związany z atrybutami Słońca (rozwój analogiczny do irańskiego, patrz poniżej), w okresie po-wedyjskim przeważała jego funkcja społeczna, a jego imię funkcjonuje w językach indyjskich jako „przyjaciel”. Jak wspomniano powyżej, jego kosmiczna funkcja nie zniknęła całkowicie, i chociaż wedyjskie bóstwa znajdują się raczej w tle w hinduskich Indiach, Mitra nadal jest czczony w kontekście porannego słońca i utożsamiany jest ze słońcem.

Mitra awestyjski

Niewątpliwie wśród Irańczyków kult Mitry był bardzo silny i możliwe, że podobnie jak w wedyjskich Indiach był ściśle związany z kultem „mądrego Ahury” (proto-indyjsko-irańskiego * Asury Medhy, którą niektórzy badacze uważają za proto-indyjsko-irańskiego poprzednika wedyjskiego Waruny (epitet medhira) i Ahura Mazdy). Jednak reforma zoroastryjska religii irańskiej nie zachwiała zbytnio pozycji Mitry. W religii Achemenidów znajdujemy Mitrę jako najważniejszego boga, oprócz Ahura Mazdy i bogini Anahity. Płaskorzeźby dedykacyjne w Persepolis świadczą o obecności kultu Mitry wśród oficerów armii achemenidzkiej.

Typowe dla irańskiego kultu Mitry jest to, że związek ze Słońcem i atrybutami słonecznymi nabiera coraz większego znaczenia, co prowadzi do tego, że w językach irańskich nazwa Mitra stała się słowem – synonimem dla Słońca. Jednak w religii zaratusztriańskiej nie było pełnej identyfikacji Mitry i Słońca (jazata Chorszed).

Kult Mitry w starożytnym świecie

Według niektórych badaczy jest wysoce prawdopodobne, że oprócz „oficjalnej” formy zoroastryjskiej kultu Mitry istniały różne heterodoksyjne formy, które zachowały swoje pierwotne formy pre-zoroastryjskie.

Te (z punktu widzenia ortodoksyjnego Zoroastrianizmu) heterodoksyjne kulty najprawdopodobniej działały głównie na peryferiach świata zaratusztriańskiego, na Zachodzie w Azji Mniejszej i na Wschodzie w regionie Baktrii i innych regionach Azji Środkowej, gdzie spotykały się wpływy perskie, indyjskie, tureckie, chińskie i syberyjskie.

W regionie Azji Środkowej kult Mitry był związany z manicheizmem i buddyzmem mahajany. Odbiciem Mitry Mahajany jest Bodhisattwa Maitreja i w tym sensie kult Mitry rozprzestrzenił się na Japonię (Miroku).

W regionie Azji Mniejszej odnajdujemy kult Mitry w czasach post-aleksandryjskich, hellenistycznych w królestwie Komagéné, Pontu i innych regionach. Jednym z tych regionów była Cylicja. Typową cechą lokalnych kultów była synteza helleńsko-perska. Według źródeł rzymskich Rzymianie z kultem Mitry zapoznali się od piratów Kilikian, których Rzym pokonał w latach sześćdziesiątych I wieku pne.

Rzymski Mithras

W ciągu następnych stu lat powstała unikatowa forma kultu rzymskiego Mitry. Misterium Mitry stało się integralną częścią rzymskiego świata duchowego i daawało inicjację wszystkim ludziom, którzy byli tego godni, z dowolnego statusu społeczno-ekonomicznego. Ośrodkami kultu rzymskiego Mitry nie były świątynie, ale mitrea, podziemne przestrzenie przypominające Pierwotną Jaskinię, opisane przez Porfyriosa w Jaskini Nimfa.

Najsilniejszy był kult Mitry w legionach rzymskich. Wzrost chrześcijaństwa miał podobny wpływ na mitraizm, jak na inne wierzenia, i w IV wieku naszej ery ślady mitraizmu giną w Imperium Rzymskim.

Mitra na przestrzeni wieków

Na Wschodzie nadchodzi cios w postaci upadku Imperium Sassanidzkiego. Jednak kult Mitry miał wpływ na heterodoksyjne nurty duchowe okresu islamskiego (alawici, jazydzi, itp.). I ogólnie na tak zwane religie Jazdan, gdzie można je znaleźć w mniej lub bardziej ukrytej formie. W górzystych regionach Kurdystanu kult Mitry przetrwał nawet w otwartej formie Mihrjasny.

Do dziś Mitra jest również czczona jako Jazata w ortodoksyjnym zoroastrizmie w Iranie i wśród Parsów w Indiach. Jako Maitreya (Miroku) jest obecny w buddyzmie mahajany. W Indiach czczony jest nie tylko przez braminów, którzy angażują się w podtrzymywanie kultu wedyjskiego, ale także wszędzie w porannych modlitwach lub uroczystościach, takich jak Mitrotsavam.

ECMS

Europejskie Centrum Studiów Mitraistycznych zostało założone w celu wspierania badań nad Bogiem Mitrą w jego różnych manifestacjach i przyczyniło się do poszerzenia wiedzy o Bogu Mitrze i jego kultach. Tak jak w starożytności, Mitra, Bóg przymierza, prawdy i ładu, ale także przyjaźni i światła słonecznego, jest inspiracją dla uczciwego i prawego życia.

*Mitrás

Митра – один из древних индоевропейских богов, и хотя это не божество, которое можно восстановить из общего протоиндоевропейского периода, его культ охватывал разные времена от востока до запада индоевропейского мира и далее за его пределы.

Вполне вероятно, что корни культа Митры восходят ко временам Андроновской культуры, когда он, вероятно, был известен как *Mitrás. Он был богом общественного правопорядка, соглашений, договоров, союзов и, поэтому дружбы. Он был защитником общественного порядка, который был земным отражением Космического Порядка.

Прото-индо-иранская экспансия распространила культ Митры на новые отечества индоиранских народов. Самое древнее письменное упоминание о Митре относится к середине II тысячелетия до нашей эры из Митаннийского царства, которым управлял слой воинской аристократии, тесно связанной с ведическими ариями. Здесь Митра появляется вместе с другими ведическими божествами – Варуной, Индрой и Насаджи.

С древних времен Митра связывался с восходом солнца и до сих пор призывается в индуистской Индии во время восхода Солнца. Эта связь Митры с восходом солнца также может быть найдена в иранской Авесте.


Ведический Митра


В ведический период Митра был очень тесно связан с богом Варуной. Их связь с так называемой первой функцией индоевропейской Космо-социальной системы изучал Жорж Дюмезиль.

В то время как в поздний Ведический период Митра был очень сильно связан с Солнцем и солнечными атрибутами (развитие, аналогичное иранскому, см. ниже), в пост-Ведический период его социальная функция преобладала, и его имя теперь можно найти в индийских языках как «друг». Как упомянуто выше, его космическая функция полностью не исчезла, и, хотя в индуистской Индии ведические божества находятся на заднем плане, Митре все еще поклоняются в контексте утреннего солнца и отождествляют с Солнцем.
 

Авестийский Митра

Несомненно, среди иранцев культ Митры был очень силен, и не исключено что, как и в Ведической Индии, он был тесно связан с культом «мудрого Ахуры» (прото-индоиранского *Асура Медха, которого некоторые исследователи постулируют как прото-индоиранского предшественника Ведического Варуны (среди эпитетов которого мы находим “медхира”) и авестийского Ахура Мазды). Однако реформа религии зороастризма из Ирана не сильно изменила позицию Митры. В религии Ахеменидов мы находим Митру как самого важного Бога вместе с Ахура Маздой и богиней Анахитой. Находки посвящения из Персеполя свидетельствуют о наличии культа Митры среди офицеров армии Ахеменидов.


Для иранского культа Митры характерно то, что связь с Солнцем и солнечными атрибутами становилась все более важной, что приводило к тому, что в иранских языках имя Митра стало словом для обозначения Солнца. Однако в зороастрийской религии не было полного отождествления Митры и Солнца (язата Чоршед).


Культ Митры в древнем мире

По мнению некоторых исследователей, весьма вероятно, что, помимо «официальной» зороастрийской формы культа Митры, существовали различные неортодоксальные формы, сохранившие свои первоначальные дозороастрийские формы.


Эти (с точки зрения официального Зороастризма) неортодоксальные культы, скорее всего, действовали преимущественно на периферии зороастрийского мира, на Западе в Малой Азии и на Востоке в Бактрии, а также в других центрально-азиатских регионах, где встречались персидские, индийские, туранские, китайские и сибирские влияния.


В Центральной Азии культ Митры был связан с манихейством и буддизмом Махаяны. Махаяна отражает Митру как Бодхисаттва Майтрейя, и в этом смысле культ Митры распространился в Японию
(Мироку).

В Малой Азии мы находим культ Митры в эпоху после Александра в Комагенском царстве, Понта и других регионах. Одним из таких регионов была Киликия. Характерной чертой местных культов был Эллино-персидский синтез. Согласно римским источникам, римляне познакомились с культом Митры благодаря Киликийским пиратам, которых Рим разгромил в 60-х годах 1 века до нашей эры.

Римский Митра

В течение следующих ста лет сформировалась уникальная западная форма римского культа Митры. Мистерия Митры стала неотъемлемой частью Римского духовного мира и давала посвящение всем достойным людям, независимо от их социально-экономического статуса. Центрами культа римского Митры были не храмы, а митреумы, подземные пространства, напоминающие Первозданную пещеру, описанную Порфириосом в Пещере Нимф.


Культ Митры был самым сильным в римских легионах. Подъем христианства оказал такое же влияние на Римский митраизм, как и на другие культы, и в течение 4-го века нашей эры следы митраизма теряются в Римской Империи.

Митра на протяжении веков

На Востоке культ Митры потерпел большой удар в виде падения Сасанидской Империи. Однако культ Митры оказал влияние на неортодоксальные духовные течения исламского периода (алавиты, езиды и др.).) и вообще на так называемом религию Яздани, где он может быть найден в более или менее скрытых формах. В горных районах Курдистана культ Митры сохранился даже в открытой форме Михрясны.

И по сей день конечно же Митра, также почитается как Язата в ортодоксальном Зороастризме Ирана и среди парсов в Индии. Как Майтрейя (Мироку) он присутствует в буддизме Махаяны. В Индии ему поклоняются не только брахманы, которые занимаются поддержанием ведического культа, но и повсюду в утренних молитвах или праздниках, таких как Митроцавам.

ЕЦМИ

Европейский Центр Митраистических Исследований был основан для поддержки изучения Бога Митры в его различных проявлениях и способствовал расширению познания Бога Митры и его культов. Как и в древние времена, Митра, Бог завета, правды и порядка, а также дружбы и солнечного света, является источником вдохновения для честной и истинной жизни.

Translated by Vitaly Melnikov