9. Adar

Âθrô ahurahe mazdå puθra hvarenanghô savanghô mazdaδâtahe airyanãm hvarenô mazdaδâtanãm kâvayeheca hvarenanghô mazdaδâtahe.

Âθrô ahurahe mazdå puθra kavôiš haosravanghahe varôiš haosravanghahe asnvañtahe garôiš mazdaδâtahe caêcastahe varôiš mazdaδâtahe kâvayeheca hvarenanghô mazdaδâtahe.

Âθrô ahurahe mazdå puθra raêvañtahe garôiš mazdaδâtahe kâvayeheca hvarenanghô mazdaδâtahe.

Âθrô ahurahe mazdå puθra âtarš speñta raθaêštâra ýazata pouru-hvarenangha ýazata pouru-baêšaza.

Âθrô ahurahe mazdå puθra mat vîspaêibyô âterebyô xšaθrô-nafeδrô nairyô-sanghahe ýazatahe.

 

To Âtar, the son of Ahura Mazda; to the Glory and to the Weal, made by Mazda; to the Glory of the Aryas, made by Mazda; to the Glory of the Kavis, made by Mazda.

To Âtar, the son of Ahura Mazda; to King Husravah; to the Lake Husravah; to Mount Asnavant, made by Mazda; to Lake Kaekasta, made by Mazda; to the Glory of the Kavis, made by Mazda.

To Âtar, the son of Ahura Mazda; to Mount Raevant, made by Mazda; to the Glory of the Kavis, made by Mazda.

To Âtar the beneficent, the warrior; the God who is a full source of Glory, the God who is a full source of healing.

To Âtar, the son of Ahura Mazda, with all Âtars; to the God Nairyo-Sangha, who dwells in the navel of kings.